Projekt spolupráce MAS partnerství venkova s Regionální rozvojovou agentúrou Senica, která je vedoucím partnerem projektu.

Projekt Obnoviteľné zdroje energie v Spoločnom regióne navazuje na předchozí projekt Spoločný región a jeho cílem je zmapovat možnosti využití obnovitelných zdrojů energie na území ESÚS Spoločný región.

Přečtěte si zhotovené studie možného využívání energetického potenciálu slunečnívětrnévodní energie a energie biomasy!

Vedoucí partner:  Regionální rozvojová agentura Senica

Hlavní přeshraniční partner:  MAS Partnerství venkova

Celkové oprávněné náklady projektu: 151 040 

Požadovaná výška finančního příspěvku z ERDF: 119 945, 20 

               

Projekt je spolufinancovaný přes Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013, Prioritní osa 2 Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia a životného prostredia, Oblast podpory 2.2 Zachovanie životného prostredia a rozvoj krajiny. Celkové náklady projektu jsou 151 040 €.

Cíl projektu:

Prostřednictvím studie možného využívání energetického potenciálu sluneční, větrné, vodní energie a energie biomasy na území ESÚS Společný region, odborně zmapovat současný stav využívání těchto energií v předmětném území, na základě odborných měření vytypovat další vhodná místa a prostřednictvím podrobného a odborného sociologického průzkumu zjistit postoj dotknuté veřejnosti k způsobu a místu potencionálního využívání těchto druhů energie.

Hlavním cílem projektu je tedy v rámci přeshraniční spolupráce podpořit využívání obnovitelných zdrojů energie a tím výrazně přispět k zlepšení životního prostředí v předmětném území i jeho okolí.

Výchozí situace:

Regionálna rozvojová agentúra Senica (RRAS) a MAS Partnerství venkova (MAS PV) spolu založily EZÚS Spoločný región. Během přípravy základních dokumentů nově vznikající organizace RRAS a MAS PV sestavily základní programové dokumenty, každá za území ve své působnosti, a společně sestavily jejich průnikovou analýzu a společnou strategii. Dokumenty jsou zveřejněny na stránce EZÚS www.spolocnyregion.sk v části dokumenty. Ze společných setkání zástupců obou partnerů i samospráv příslušných 46 obcí ČR a SR během přípravy základních dokumentů vyplynula potřeba komplexního, odborného a podrobného zmapování možností a potřeb regionu v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie. Současně vyplynula potřeba zjistit názory obyvatel na využívání obnovitelných zdrojů a zodpovědět další otázky, které byly během přípravy základních dokumentů položeny starostům dotčených obcí. Dokumenty podrobněji popsané v části Popis aktivit projektu budou rozhodujícím impulzem k rozvoji využívání obnovitelných zdrojů energie a následně k podstatnému zlepšení stavu životního prostředí na dotčeném území.

Studie, které potřebujeme pro rozhodování o energetickém směřování Společného regionu, budou vypracovány odbornými organizacemi se zkušenostmi a vybavením pro potřebná měření. RRAS vykonává běžné činnosti v působnosti okresu Senica (podle ročního plánu činnosti a smlouvy s CKO, tedy MDVaRR SR). Běžnou činností je administrativní pomoc obcím při implementaci projektů podpořených z fondů EU a národních zdrojů. Předmětem naší činnosti jsou rozvojové programy a studie pro případ, když obec potřebuje v procesu před nebo během zpracování žádosti o FP dokončit (v minulosti i pomoci se zpracováním) PHSR, nebo přílohu žádosti obsahující studii proveditelnosti, případně finanční analýzu (někdy s variantním řešením). Při definování předmětu činnosti původně nebyly zamýšleny studie s mezinárodním dopadem. Přidanou hodnotu spatřujeme v tom, že při sestavovaní budou současně využívány zkušenosti z ČR i SR. Jsme přesvědčeni o tom, že pokud budou pro území zpracovány takové dokumenty, pak bude mít velkou výhodu při jednáních s potenciálními investory z oblasti technologií využívajících OZE a podaří se zvýšit podíl využívání OZE.

Organizační zabezpečení projektu:

Projekt bude realizován na území  obou států  současně. Území v ČR,  které  je v působnosti MAS Partnerství venkova, sestává z 24 obcí ve dvou svazcích obcí Malá Haná a Letovicko. Ze SR se projektu bude účastnit 22 obcí z okresu Senica.  Vedoucím  partnerem   bude  Regionálna  rozvojová  agentúra  Senica v Trnavském kraji. Stanovené aktivity projektu budou zabezpečeny vlastními kapacitami vedoucího partnera projektu i hlavního přeshraničního partnera. Vedoucí partner disponuje dostatečnými kvalifikovanými kapacitami v oblasti regionálního rozvoje a přípravy lokálních a regionálních strategií. Během své existence od roku 2004 RRAS implementovala s partnery 7 projektů finančně podpořených z fondů EU. Současně odborně pomáhala různým konečným příjemcům z veřejného sektoru při implementaci 47 projektů spolufinancovaných z fondů EU s celkovým rozpočtem 7 440 590,90 €.  Hlavní přeshraniční partner MAS Partnerství venkova úspěšně implementuje podpořenou vlastní rozvojovou strategii, prostřednictvím které administruje celý proces od vyhlášení výzvy přes sběr žádostí, hodnocení a monitorování. 

Společná realizace projektu:

Do realizace aktivit projektu bude zapojeno 22 obcí na straně vedoucího partnera a 24 obcí na straně hlavního přeshraničního partnera. Za odborné pomoci externích dodavatelů společný personál projektu vytvoří přehledný komplexní materiál o způsobech využívání alternativních zdrojů energie a předpokladech území budoucího EZÚS Spoločný región pro smysluplné investice do tohoto odvětví s širší podporou obyvatelstva. Během realizace aktivit bude probíhat intenzívní komunikace společného personálu partnerů a budou organizována i společná setkání širší veřejnosti, což ještě posílí rozvíjející se partnerské vtahy. Aktivity projektu jsou definovány jako společné a jejich realizace vyžaduje výkon neoddělitelných činností obou partnerů.

V rámci projektu dojde k výraznému upevnění dosavadních vztahů obou partnerů.  Realizací aktivit projektu se vytvoří pevnější partnerství dvou dlouhodobě spolupracujících území.  Společný  přístup  k  využívání obnovitelných zdrojů energie je nevyhnutelným předpokladem další spolupráce v této oblasti v rámci ESÚS Spoločný región. Společné řešení v shodě s širokou veřejností na obou stranách hranice posílí vtahy mezi obyvateli v dotčeném území 46 obcí s téměř 50 tis. obyvatel. Prostřednictvím cílené publicity budou výsledky projektu rozšířeny i k odborné a laické veřejnosti mimo příslušné území a budou mít neocenitelný význam pro podnikatele v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie a též pro subjekty veřejného práva na obou stranách hranice.

Přínos projektu spočívá také ve společném hledání řešení pro společné území na dvou stranách hranice. Všechny činnosti bude provádět jeden projektový tým. Vybraní externí dodavatelé budou pracovat na celém území 46 obcí. Společné řešení posune úroveň přeshraničních socio-ekonomických kontaktů na kvalitativně vyšší úroveň. Projekt předpokládá také zapojení širší laické veřejnosti do problematiky rozvoje regionů s ohledem na vzájemné propojení různorodých aspektů sociálně-ekonomických vztahů na celém zájmovém území. Přínosem   projektu   bude  rovněž  navázání  širší  komunikace  a  spolupráce v oblasti hospodářství, ochrany životního prostředí, vzdělávání a propagace.

Dopadem aktivit projektu bude vyšší kvalitativní úroveň spolupráce zapojených subjektů, a to nejen partnerů projektu, ale i 46 samospráv z obou stran hranice. Využívání výsledků tohoto projektu bude mít neocenitelný význam pro fyzické a právnické osoby podnikající v oblasti využívaní obnovitelných zdrojů energie,  a  též  pro  samosprávy  a  další  veřejné  a  státní  instituce působící v oblasti energetiky a ochrany životného prostředí. Praktické výsledky projektu bude možné použít jako vzor a inspiraci pro jiné regiony, které by chtěly využívat obnovitelné zdroje energie.

Realizace projektu zvýší díky informovanosti o existenci využití obnovitelných zdrojů energie potenciál pro zlepšování kvality života obyvatel předmětného území. Prostřednictvím frekvenčních a kontingenčních tabulek se budou monitorovat problémy, možná řešení z hlediska celého regionu i pro jednotlivé lokality a návrhy optimálních postupů. V první řadě však posílí identifikace obyvatel se společným regionem, odbourají se případné předsudky či obavy ze spolupráce apod. V návaznosti na to se propagací a prezentací může zlepšit konkurenční potenciál regionu a nastartovat spolupráce ekonomických subjektů. Díky lepší informovanosti se zlepší koordinace aktivit a propagace celého území.

 

PCS   eu