Představení MAS Partnerství venkova

Informace o založení, struktuře a cílech spolku

MAS Partnerství venkova vznikla 25. ledna 2005 jako občanské sdružení. Od 1. 1. 2014 je podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, její právní formou spolek a nyní užívá oficiální název MAS Partnerství venkova, z. s. 

Členskou základnu MAS tvoří zástupci veřejné, neziskové a podnikatelské sféry působící v dotčeném území. Zástupci členů tvoří jednotlivé orgány MAS. Nejvyšším orgánem MAS je valná hromada, která se skládá ze zástupců všech členů, po jednom za každého člena. Kromě toho může každý člen mít svého zástupce v jednom z volených orgánů. Volenými orgány jsou řídící výbor, revizní komise a výběrová komise.

Území působnosti MAS o rozloze cca 192 kmse rozkládá v nejsevernější části Jihomoravského kraje a zahrnuje 25 obcí ze 2 mikroregionů - Letovicka a Malé Hané. 19 obcí má méně než 500 obyvatel a jen 2 mají statut města. Průměrná hustota zalidnění je 94 obyvatel na 1 km2. Tato hodnota dokládá venkovský charakter převážné části území. Celkem žilo na území MAS k 31.12.2018 17 743 obyvatel.

mapa mas

Prvního úspěchu dosáhla MAS Partnerství venkova v roce 2006, kdy uspěla jako jedna z 23 MAS v rámci národního programu LEADER ČR. Z obdržené dotace ve výši 3 mil. Kč byly podpořeny první 4 projekty: zakoupení stroje pro vyžínání trávy, čištění cest a příkopů firmy Ledeko a.s. Letovice, vybudování Přírodního kulturně-sportovního areálu v obci Vísky, zakoupení malé mechanizace na údržbu veřejné zeleně v obci Horní Smržov a zavedení bezdrátového rozhlasu v obci Borotín.

Na tento počáteční úspěch navázala dlouhá řada úspěšně zrealizovaných projektů, které byly od roku 2009 realizovány v rámci Strategického plánu LEADER Partnerství venkova - prosperita regionu. V současné době připravujeme novou strategii na programové období 2014-2020, která se bude snažit navázat na předchozí dobrou praxi a přispívat k dalšímu rozvoji regionu.

Kromě podpory lokálních projektů se MAS zabývá také vlastními projekty spolupráce s jinými místními akčními skupinami. MAS Partnerství venkova je zakládajícím členem Národní sítě MAS ČR a snaží se spolupracovat zejména se sousedními skupinami.

Nejužší spolupráce probíhá s MAS Boskovicko PLUS a s MAS Poličsko, s nimiž jsme spolupracovali na projektech Našim nejmenším, Venkov - můj domov aneb "Víš, kde žiješ?" a Hřbitovy - naše kamenná historie. Společně s MAS Boskovicko PLUS, MAS Brána Brněnska, MAS Mikulovsko a MAS Podbrněnsko jsme připravili doporučující metodiku příkladů dobré praxe při uplatňování metody LEADER v rámci projektu MAS jako platformy pro různé aktivity regionálního rozvoje.

Mezinárodní spolupráce byla navázána se slovenskými partnery. Společně s RRA Senica byly zrealizovány zatím čtyři projekty: Spoločný región, S chuťou po stopách histórie a krás prírody…, Obnoviteľné zdroje energie v Spoločnom regióne a Kompostovanie v Spoločnom regióne. S občanským sdružením FABON jsme vytvořili vědomostní soutěž v rámci projektu The Czech-Slovak Tree of Knowledge – Strom poznania, vedomostný portál pre česko-slovenskú mládež.