Animace škol

Díky podpoře z OP VVV poskytuje MAS školám ve svém území zcela bezplatně konzultace při přípravě projektových žádostí, proškolení v práci se systémem IS KP14+a metodické vedení během realizace projektů v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony II

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování.

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

Na šablony v celkovém objemu 5,42 miliardy Kč mohou dosáhnout školy bez rozdílu velikosti a dle svých potřeb. Veškeré informace a dokumenty naleznete zde.

Přehledné informace:

Prezentace k Šablonám II

Aktuální informace k Výzvě č. 02_18:063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha aktualizované k datu 15/01/2019 naleznete zde

MAS Partnerství venkova, z.s pořádá seminář k ŠABLONÁM II. - pozvánka

 

Inspiromat 11 – Příklady dobré praxe realizace šablon