Co je MAS?

Místní akční skupina (dále MAS) je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.

co je mas

Metoda LEADER

Metoda LEADER je zkratkou „Liaison Entre Actions de Développement de l´Économie Rurale“ neboli „Propojení aktivit rozví- jejících venkovskou ekonomiku“ a je založena na principu zdola nahoru. Veškeré náměty a projekty by měly vycházet z myšlenek a podnětů místních venkovských subjektů a občanů, tedy zdola, nikoliv direktivně ří- zeny krajskou, státní nebo evropskou politickou mocí shora. Čím více subjektů je v regionu zapojeno, tím lépe pro šíři nápadů a také pro transparentnost působení MAS. Filosofie metody LEADER vychází z přesvědčení, že jedině místní společenství dob- ře zná silné a slabé stránky daného regionu a je schopno samo dobře řešit své vlastní problémy. Základními kameny fungování této metody je 7 hlavních principů, mezinárodně uznávanými napříč Evropskou unií a postupně také mimo ni.

Principy metody LEADER

metoda leader