Partnerský projekt MAS Partnerství venkova, MAS Sdružení pro rozvoj Poličska a MAS Boskovicko PLUS

 

Logo trojlístku charakterizuje výstupy projektu partnerské spolupráce 3 sousedních MAS, který byl realizován za podpory opatření IV.2.1. z PRV v průběhu roku 2012. Trojlístek MAS Partnerství venkovaMAS Sdružení pro rozvoj Poličska MAS Boskovicko PLUS naváže na tradici existence publikací vlastivědy moravské, které byly postupně vytvářeny učiteli na území celé Moravy od počátku minulého století. Tak velké území sice obsáhnout neumíme, ale projekt přesto pokryje území 96 obcí, 7 svazků obcí o rozloze 807 km² a počtu téměř 72 000 obyvatel.

trojlistek

Výstupy projektu:

  • 16 tis. kusů regionálních učebnic čítanky vlastivědy pro děti základních škol
  • 11 tis. kusů regionálních učebnic čítanky prvouky pro děti ZŠ
  • 168 pracovních listů pro oba typy učebnic
  • 12 tis. kusů pexes s tématikou regionů
  • 12 tis. kusů kvartet s tématikou regionů
  • 8 pětiminutových výukových filmů o regionech Boskovicka, Velkoopatovicka, Letovicka, Kunštátska, Lysicka, Olešnicka, Poličska a Bysterska na DVD
  • 22 souprav notebooku, dataprojekturu a promítacího plátna

Výstupy jsou výsledkem společné práce na území všech tří MAS. Učitelé podíleli na tvorbě učebnic a byl dán prostor pro zapojení i samotným dětem v rámci různých kroužků. Pracovní tým připravil scénáře filmů, vytipoval fotografie na pexesa a kvarteta a sestavil osnovy a šablony knih vlastivědy i prvouky.

Součástí projektu byla i jeho prezentace v regionu, která se uskutečnila o prázdninách 2012 formou prázdninového campu. Vybrané děti, které se zapojily do tvorby projektu, představily se svými učiteli jeho výsledky v obcích regionu občanům.

K realizaci celé akce za necelé 4 mil. Kč se aktivně přihlásilo celkem 22 základních škol z celého území. S produkty se však ve výsledku setkávají i děti z dalších škol, naši občané v domovech pro seniory a návštěvníci obecních knihoven. Nejsou to totiž jen učebnice, ale regionální publikace se spoustu zajímavých informací o našem území.