Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001841

Projekt je zaměřen na prohlubování a rozvoj místního partnerství prostřednictvím místní akční skupiny. Jádrem MAS je sice její členská základna, ale pro zajištění veškerých manažerských a administrativních úkonů spojených s realizací SCLLD je nezbytné zajistit fungování kanceláře MAS na profesionální úrovni. Zaměstnancům MAS je také potřeba zajistit adekvátní pracovní podmínky a vybavení. Cílem projektu je podpora a zlepšení řídících a administrativních schopností MAS, tak aby její členové a zaměstnanci byli schopni úspěšně realizovat SCLLD a nadále rozvíjet a prohlubovat partnerství v území působnosti MAS.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

 

eu